Důležité odkazy

Úřední deska obce Třibřichy https://e-deska.cz/tribrichy/
Krajský úřad Pardubice www.pardubickykraj.cz
Min. dopravy a spojů: www.mdcr.cz
Min. financí: www.mfcr.cz
Min. kultury: www.mkcr.cz
Min. obrany: www.army.cz
Min. pro místní rozvoj: www.mmr.cz
Min. práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz
Min. průmyslu a obchodu: www.mpo.cz
Min. spravedlnosti: www.justice.cz
Min. vnitra: www.mvcr.cz
Min. vnitra – formuláře: www.mvcr.cz/agenda/blankety/2000
Min. školství, mládeže a těl.: www.msmt.cz
Min. zahraničních věcí: www.czech.cz
Min. zdravotnictví: www.mzcr.cz
Min. zemědělství: www.mze.cz
Min. životního prostředí: www.env.cz
Poslanecká sněmovna PČR: www.psp.cz
Senát PČR: www.senat.cz
Vláda www.vlada.cz
Portál veřejné správy portal.gov.cz

Týdeník Veřejná správa: www.mvcr.cz/vespra
Deník veřejné správy: denik.obce.cz
Města a obce: mesta.obce.cz
vismo: www.vismo.cz
ARES: wwwinfo.mfcr.cz/ares
Centrum pro regionální rozvoj: www.crr.cz
Česká centrála cest. ruchu: www.visitczech.cz
Český statistický úřad: www.czso.cz
Pozemkový fond ČR: www.pfcr.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
Sbírka zákonů: www.sbirka.cz
Sbírka zákonů: www.mvcr.cz/sbirka/
Český úřad zem. a katastrální: www.cuzk.cz
Munet: www.munet.cz